دانشكده علوم انساني و اسلامي

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۳:۴۰

xdbhfgn


الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي:           زهره مریانجی        

سوابق تحصیلی:

1- کارشناس اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي از دانشگاه تبريز با معدل 11/17

2-کارشناس ارشداقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي از دانشگاه تهران با معدل 33/18

3- دکتري تخصصي اقليم شناسي دانشگاه اصفهان با معدل91/18

4- دوره های آموزشی تخصصی (15دوره )

سوابق شغلی:
 1. مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
 2. عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
 3. عضو هیات نظارت ،ارزیابی وتضمین کیفیت عتف استان همدان
 4. عضو کمیته انظباطی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
 5. رئيس اداره پيش بيني وتحقيقات هواشناسي همدان
 6. مسئول كميته اقليم شناسي آمايش سرزمين استان همدان
 7. دبير كارگروه بلاياي جوي استان همدان
 8. سرپرست گروه اقليم شناسي در سال 1383
 9. مسئول نظام پيشنهادات اداره کل هواشناسي استان همدان
 10. مسئول امور بانوان اداره کل هواشناسي استان همدان
 11. مسئول امور پژوهشي سازمان بازرسي استان همدان
 12. عضويت در کميته هاي تحول اداری ،تخلف اداري ، تکريم ارباب رجوع ،سلامت اداري اداره کل هواشناسي استان همدان
 13. مسئول امور پژوهشي بسيج کارمندان
 14. عضو بسیج اساتید
 15. عضو کمیته گردشگری شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر همدان

  عناوین وافتخارات:

 1. دانشجوي رتبه اول در دورهای کارشناسي وکارشناسي ارشد ودکتري دانشگاه تبريزو دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان
 2. كسب عنوان رئيس نمونه در جشنواره شهيد رجايي1385 در استان همدان
 3. كسب عنوان کارمند نمونه در جشنواره شهيد رجايي1386 در سازمان هواشناسی کشور(استان همدان)
 4. پژوهشگر برتر کشوری (وزرات راه وترابري)در سال1387
 5. مقام اول تحقيق وپژوهش در مرکز تحقيقات هواشناسی کاربردی در سال1383
 6. پژوهشگر نمونه سال 1382-1381 در استان همدان
 7. پژوهشگر نمونه سال 1383-1382 در استان همدان 
 8. پژوهشگر نمونه سال 1384-1383 در استان همدان 
 9. پژوهشگر نمونه سال 1385-1384 در استان همدان 
 10. پژوهشگر نمونه سال 1389-1388 در استان همدان 
 11. کسب عنوان بانوي بصير نخبه استان در سال 1390

سوابق پژوهشی:

1- طرحهاي مطالعاتي  (به عنوان مجري):

 1. طرح جامع سيل در استان همدان
 2. طرح تهيه اطلس اقليمي در استان همدان با استفاده از GIS
 3. طرح تهيه اطلس بلاياي جوي وتاثير فعاليت هاي انسان درآن در استان همدان
 4. بررسي ومطالعه سري هاي زماني دما وبارش به منظور آشكار سازي تغييرات اقليمي در استان همدان
 5. بررسي تاثير يخبندان از شاخص هاي جهاني .....دراستان همدان

2- طرحهاي مطالعاتي (به عنوان همكار اصلي):

 1. مطالعه طرح تهيه اطلس باد در استان همدان در سال 1382
 2. طرح بررسي خشكسالي وروند آن در استان همدان
 3. مطالعه رابطه ارتفاع با ميزان درجه حرارت ، بارش و فشار در استان همدان
 4. معرفي سبك هاي معماري متناسب با اقليم همدان
 5. بررسي وپيش بيني سيل در حوزه قره چاي
 6. تهيه اطلس تابش كشور
 7. تهيه اطلس اقليمي استان كهكليويه وبوير احمد
 8. تاثير عوامل اقليمي بر عملكرد گندم (واريته الوند)
 9. بررسي تاثير پارامترهاي هواشناسي بر عملکرد گندم در استان همدن
 10. مطالعه ومکانيابي و طراحي بادشکن در گردنه هاي حادثه خيز استان همدان
 11. بررسي تغييرات زماني بارش در استان همدان وپيش بيني آن  با استفاده از مدلهاي آماري وشبکه عصبي سال 1391

4- مقالات:

الف-:ISI

 1. African journal Biotechnology  18 july 2007) STREAM WATER QUALITY IN THE WESTERN REGIONS OF IRAN
 2. ENSO teleconnection impacts on reference evapotranspiration variability in some warm climates of Iran(ITERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY ,DOI:10.1002/joc.2187)
 3. On the climate change in Hamadan Province using the annual air temperature characteristics variations and application of the Mann-Kendall and NRMC Methods(Romanian Journal of Meteorology)
 1. Geographical factors affecting variability of precipitation regime in Iran Theoretical and Applied ClimatologyApr 2013 DOI 10.1007/s00704-014-1174-3
 1. A comparative study of support vector machines and artificialneural networks for predicting precipitation in IranTheor Appl Climatol DOI 10.1007/s00704-014-1141-z
 2. Predicting soil temperature by applying atmosphere general circulation data in west Iran, IWA Publishing 2017 Journal of Water and Climate Change | 08.2 | 2017
 3. Application of random forest time series, support vector regression and multivariate adaptive regression splines models in prediction of snowfall (a case study of Alvand in the middle Zagros, Iran Theoretical and Applied ClimatologyApr https://doi.org/10.1007/s00704-017-2300-9
 4. Climatic and atmospheric indices teleconnection impact on the characteristics of frost season in western iran Journal of Water and Climate Change

 ب-علمي پژوهشي:

 1. بررسي رواناب ناشي از سيل در حوضه آبريز قره چاي با استفاده از روش SCS وکاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) چاپ در مجله علمي پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا شماره3
 2. حساسيت مدلهاي تبخير-تعرق به پارامترهاي هواشناسي درهمدان چاپ شده در مجله علمي پژوهشي منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان
 3. بررسي روند و تغييرات مشخصه­هاي بارش سالانه استان همدان چاپ شده در مجله علمي پژوهشي منابع طبيعي كشاورزي دانشگاه گرگان
 4. مقايسه چند مدل برآورد تبخير-تعرق گِياه مرجع در يک اقليم سرد نيمه خشک، به منظور استفاده بهينه از مدل هاي تابش چاپ شده در نشريه علمي پژوهشي کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
 5. بررسي تاثير شاخص ها و متغير هاي هواشناسي كشاورزي در عملكردبهينه گندم(مطالعه موردي: استان همدان) چاپ شده در مجله علمي پژوهشي آب وخاک دانشگاه فردوسي مشهد  جلد 26 ، شماره 6، بهمن - اسفند 1391
 6. بررسي روند و تغييرات مشخصه­هاي دماي سالانه ناحيه مرکزي استان همدان در طي دوره 2005-1952 چاپ شده در نشريه علمي پژوهشي کشاورزي دانشگاه اهواز
 7. بررسي تغييرپذيري رژيم بارش درايران چاپ شده در مجله علمي پژوهشي آب وخاک دانشگاه فردوسي مشهد
 8. بررسي تغييرات الگوي فصلي بارندگي در استان همدان چاپ شده در مجله علمي پژوهشي تحقيقات جغرافيايي
 9. تحليل الگوي ديناميکي وهمديدي بارش هاي سنگين در جنوبغرب خزر وغرب ايران  چاپ شده درعلمي پژوهشي جغرافيايي طبيعي شماره 76 تابستان 1390
 10. اقليم شناسي بارش ايران با استفاده از تحليل همساز ها چاپ شده در مجله علمي پژوهشي تحقيقات جغرافيايي سال 1392
 1. بررسي سري زماني دما به منظور آشکار سازي تغييرا اقليم در استان اصفهان چاپ شده در نشريه سپهر
 2. واکاوی آماری موج گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی سال ۴ ، شماره ۱۳،تابستان۱۳۹۴
 3. بررسی تغییرات زمانی بارش در استان همدان با استفاده از مدلهای آماری و شبکه عصبی مصنوعی، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی، سال هشتم، شماره 92 ، پاییز 1394
 4. افتراق جغرافیایی- فضایی در محلات شهر خرم آباد ،فصلنامه آمایش محیط، شماره34سال 1395
 5. پهنه بندی احتمال رخداد بیشینه بارش روزانه در استان همدان فصلنامه علمی - پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)  دوره 25 ، شماره 100 ، زمستان1395
 6. تحلیل اثرات خشکسالی بر تولید گندم ومهاجرت روستایی استان همدان فصلنامه اقتصاد فضا وتوسعه روستایی سال ششم شماره 1 بهار1396
 7. Analysis of The climatic changes in Kermanshah province based on the five criteria of precipitation, temperature,wind, weather phenomena, and horizontal visibility ,Urban management,No.46 Spring 2017

ب-علمي ترویجي:

 1. بررسي سري زماني بارش و پيش بيني آماري آن (بر اساس ضرايب ماهانه ومولفه فصلي ) درايستگاه نوژه چاپ در نشريه سپهر
 2. چاپ مقاله در نشريه سپهر تحت عنوان بررسي توزيع مكاني وزماني خشكساليهاي رخ داده در استان همدان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 3. چاپ مقاله در نشريه سپهر تحت عنوان بررسي شاخص Kوتاثير آن بر گردشگري در شهرستان همدان
 1. چاپ مقاله در نشريه سپهر تحت عنوان بررسي علل وقوع سيلاب در استان همدان
 2. چاپ مقاله در نشريه سپهر بررسي روند تغييرات دما در ايستگاه نوژه
 3. چاپ مقاله در نشريه سپهر ارزيابي تبخير وتعرق در استان همدان
 4. بررسي روند وتغييرات بارش در استان همدان (مطالعه موردي ايستگاه تحقيقاتي اکباتان ) چاپ مقاله در نشريه سپهر
 5. شناسايي مناطق سيل خيز در استان همدان چاپ مقاله در نشريه سپهر
 1. سازگاری صنعت گردشگری با افزایش احتمالی دما در بیست سال آینده (2035-2016) در شهر همدان ،چاپ شده در نشریه فضای گردشگری ، مقاله 8، دوره 6، شماره 21، زمستان 1395،
 1. بررسی تغییرات بارش برف به منظور برنامه ریزی گردشگری زمستانه در کوهستان الوند همدان  فصلناهه میراث و گردشگر ی"شماره 3 سال1395

د-کنفرانس بين المللي خارجي:

 1. COMPARING EVALUATION AVERAGE TIME SERIES ارائه شده در كنفرانس بين المللي مديريت محيط در 2005هندوستان)
 2. .RECOGNITION AND STUDY OF FLOODED AREA IN HAMEDAN PROVINCEارائه شده در كنفرانس بين المللي مديريت محيط در 2005هندوستان
 1. .Investigation of runoff flow created by maximum 24 hours rainfall in Babarais basin using SCS method and GIS application. ( ارائه شده در كنفرانس بين المللي بانكوك در 2008تايلند)
 2. . Comparison of Evapotranspiration Models Sensitvity to Global Solar and Net Radiation in Cold Semi-arid Climate of Hamedan(Prof. F. Tafazoli1, A. A. Sabziparvar, H. Banejad, H. Zare Abyaneh, and Z. Maryanaji, University of Bu-Ali Sina, College of Agriculture, and Agrometeorological Research Center, Iran)

د-کنفرانس بين المللي  وملي داخلي:

 1. بررسي روند وتغييرات دما در استان همدان پذيرفته شده در کنفرانس تغيير اقليم در اصفهان
 2. مطالعه پراکندگي خشکساليهاي استان همدان و پيش بيني زماني دور برگشت هاي آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي  ارائه شده در كنفرانس مديريت آب در اصفهان
 3. ارزيابي مدل هاي رايج تبخير-تعرق در اقليم سردنيمه خشک ،به منظور استفاده بهينه از مدل هاي تابش ارائه شده در نهمين سمينار سراسري آبياري وکاهش تبخيرکرمان بهمن 1386(پوستري)
 4. حساسيت مدلهاي مختلف برآورد تبخير-تعرق به پارامترهاي هواشناسي وگرمايش جهاني در اقليم نيمه خشک همدان ارائه شده در نهمين سمينار سراسري آبياري وکاهش تبخيرکرمان بهمن 1386(شفاهي)
 5. بررسي حداکثر بارش محتمل به منظور مديريت سيلاب در استان همدان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي پذيرفته شده در كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست 1387دانشگاه تهران 
 6. آشکارسازي تغييرات بارش وروند آن در استان اصفهان با استفاده از روش­هاي Mann-Kendall و NRMC به منظور مديريت منابع آب منطقه پذيرفته شده در كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست 1387دانشگاه تهران (شفاهي)
 7. كاهش آلودگي هوا در مناطق شهري با جايگزيني انرژي هاي تجديد پذير پذيرفته شده در كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست 1387دانشگاه تهران 
 8. آشکارسازي روند تغييرات دبي وروابط آن با پارامترهاي هواشناسي  در حوزه يالفان همدان  با کاربرد روش­غير پارامتريکMann-Kendall پذيرفته شده (پوستر) در كنفرانس ملي مديريت منابع آب 1387دانشگاه تبريز
 9. مطالعه پراكندگي خشكسالي‌هاي استان اصفهان و پيش‌بيني زماني دوره برگشت‌هاي آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) پذيرفته شده (شفاهي) در كنفرانس ملي مديريت منابع آب 1387دانشگاه تبريز
 10. بررسي تغييرات و روند بارش سالانه در استان همدان با استفاده از روش NRMC و ArcGIS پذيرفته شده (پوستر) در كنفرانس ملي مديريت منابع آب 1387دانشگاه تبريز
 11. شناسايي نقش الگوهاي پيوند از دور(Enso و Nao)بر تاريخ وقوع اولين يخبندان شديد در ناحيه مرکزي استان همدان پذيرفته شده در کنفراس برف ويخ اسفند 1389 شهر کرد
 12. تبیین الگوی مناسب آسایش اقلیمی در راستای توسعه وگردشگری استان همدان ارائه وپذیرش در دومین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین تیر ماه
 13. مقایسه تطبیقی اقتصاد کلان بخشی استان لرستان با کشور بر اساس مدل طولی و عرضی ایزارد،کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، اردیبهشت 1394
 14. مطالعه تاثير اقليم بر توسعه گردشگري در شهرستان خرم آباد ارائه شده در کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، اردیبهشت 1394
 15. پهنه بندی وپیش بینی شدت های مختلف خشكسالی در استان همدان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی ارائه شده در سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم وگرمایش جهانی اسفند 1394
 16. بررسی تغییرات و پیش بینی بارش در ناحیه مرکزی استان همدان، ارائه شده در سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم وگرمایش جهانی اسفند 1394
 17. بررسي  تغييرات آغاز وخاتمه يخبندان به منظوركشت بهينه انگور درشهرستان ملاير ارائه در سومین کنفرانس ملی انگور وکشمش مهر ماه 1395
 18. تغييرات مشخصه هاي فصل بارش موثر در تاكستانهاي شهرستان ملاير ارائه در سومین کنفرانس ملی انگور وکشمش مهر ماه 1395
 19. بررسی آبدهی و سیلاب شهری در حوضه آبریز شهر سنقرجهت برنامه ریزی وتوسعه پایدار شهری، ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی ومدیریت محیط زیست بهمن1395
 20. بررسی اثرالگوهاي پيوند از دور ) Enso و Nao ( بر تاريخ وقوع اولين يخبندان شديد در ناحيه مرکزي استان همدان، ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی ومدیریت محیط زیست بهمن1395
 21. تحلیل جغرافیایی تحولات شبکه شهري استان همدان ، ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی ومدیریت محیط زیست بهمن1395
 22. آشکارسازی تغییرات ریزش برف با استفاده از تحلیل فوریه در شهرهمدان به منظورتوسعه سبز پایدار ارائه شده اولین همایش ملی شهر سبز پایدار اسفند 1395
 23. تغییرات مشخصه های آماری بارش در ايستگاه همدان ارائه شده در کنفرانس روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای وآمارهای صنعتی 12شهریور 1396 دانشگاه بوعلی سینا
 24. بررسی آماری تغييرات دبي در حوزه سد اکباتان همدان ارائه شده در کنفرانس روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای وآمارهای صنعتی 12شهریور 1396 دانشگاه بوعلی سینا

تلفن همراه 09188155988

آدرس پست الکتريکي:z.maryanaji@gmail.com