دانشكده علوم انساني و اسلامي

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۲۳:۰۶

دکتر سید محمد حسینی


دکتر سید محمد حسینی

 

 

  الف- سوابق تحصيلي:                   

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال 

نام دانشگاه

1

كارشناسي

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

1385

دانشگاه تربیت معلم

2

كارشناسي ارشد

جغرافیای طبیعی- آب و هواشناسی

1386

دانشگاه اصفهان

3

دكتراي تخصصی

جغرافیای طبیعی- آب و هواشناسی

1393

دانشگاه اصفهان

 

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

 شرایط همدید همراه با بارش در پهنه نیمه پربارش خزری

 

- عنوان رساله دكتري:

 واكاوي همديد پرفشار درياي سياه و نقش آن در تغييرات دما و بارش ايران زمين

 

 

  ب- افتخارات علمي-پژوهشي: 

رديف

نوع امتياز

سال شروع

سال پايان

1

عضو بنياد ملي نخبگان كشور

1392

ادامه دارد

2

دانش ­آموخته رتبه اول مقطع کارشناسي ارشد

1389

3

رتبه اول مقطع دکتري

1389

4

دانش ­آموخته رتبه اول مقطع دکتري

1393

5

عضو كانون استعداد درخشان

1393

6

نخبه برتر كشور از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

1395

7

پژوهشگر برتر دانشكده علوم انساني دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي

1395

8

رتبه سوم مجامع علمي در دهمين جشنواره و رتبه قابل تقدير مقاله در يازدهمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتکر و نوآور استان اصفهان

1391-1390

 

ج- سوابق اجرايي: 

رديف

نوع سابقه

سال شروع

سال پايان

1

مشاور رئيس و رئيس دفتر رياست دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدابادي

1398

ادامه دارد

2

رئيس دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه سيدجمال ­الدين اسدابادي

1397

ادامه دارد

3

مدير آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدابادي

1395

1396

4

عضو حقيقي هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان همدان

1398

ادامه دارد

5

نماينده رئيس دانشگاه در كميته ترفيع اعضاي هيات علمي دانشگاه

1397

ادامه دارد

7

مسئول كميته برگزاري المپياد سراسري علوم جغرافيايي منطقه 4

1396

ادامه دارد

8

عضو كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدابادي

1394

1398

9

عضو شوراي دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدابادي

1396

1398

10

عضو كميته انضباطي دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدابادي

1396

1398

11

عضو ناظر بر كميته نشريات دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدابادي

1396

1397

12

استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدابادي

1396

1397

 

د- سوابق شركت در كارگاه  هاي آموزشي و تخصصي: 

 رديف

شرح كارگاه

مكان برگزاري

زمان برگزاري

1

كارگاه بررسي معامله قرن

دانشگاه سيد جمال ­الدين اسدآبادي

1398

2

كارگاه بررسي مولفه هاي اقتصاد مقاومتي

دانشگاه سيد جمال ­الدين اسدآبادي

1398

3

كارگاه آموزشي مديران نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه ­هاي دولتي كشور

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1398

4

كارگاه غرب شناسي

دانشگاه سيد جمال ­الدين اسدآبادي

1398

5

كارگاه از ايده تا ثروت

دانشگاه سيد جمال ­الدين اسدآبادي

1398

6

كارگاه مدعيان دروغين مهدويت

دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدآبادي

1398

7

كارگاه تبيين و هم انديشي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب  در آثار علمي

شهرك علمي-تحقيقاتي اصفهان

1397

8

كارگاه آموزشي خودمراقبتي و نقش تغذيه سالم در پيشگيري از سرطان

دانشگاه سيد جمال ­الدين اسدآبادي

1397

9

كارگاه آشنايي با آيين نامه تخلفات پژوهشي

دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدآبادي

1397

10

كارگاه دانش افزايي اساتيد(ضيافت انديشه)

دانشگاه بوعلي سينا

1397

11

كارگاه آشنايي با چاپ و نشر و قوانين نشر

دانشگاه بوعلي سينا

1396

12

كارگاه دانش افزايي اساتيد(ضيافت انديشه)

دانشگاه كاشان

1396

13

كارگاه آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر

دانشگاه سيد جمال ­الدين اسدآبادي

1396

14

كارگاه آموزشي روش­ ها و فنون تدريس

دانشگاه سيد جمال­ الدين اسدآبادي

1396

15

دوره آموزش مهارتي ضوابط و مقررات دانشگاهي

دانشگاه بوعلي سينا همدان

1395

16

كارگاه دانش افزايي اساتيد(ضيافت انديشه)

دانشگاه كاشان

1394

17

كارگاه آموزشي عقايد اسلامي

كانون فرهنگي، هنري مساجد استان اصفهان

1393

 

 

أ- طرح­ هاي تحقيقاتي- پژوهشي: 

رديف

عنوان پروژه

سال شروع

سال پايان

مؤسسه/ دانشگاه

سمت در پروژه

1

پايش زماني- مکاني شاخص سطح برگ استان همدان با استفاده از تصاوير ماهواره ­اي

1398

1399

دانشگاه سيد جمال الدين اسدابادي

مجري

2

واكاوي بهينه­ سازي جهت سازه ­هاي ساختماني بر اساس تابش انرژي خورشيد در همدان

1396

1397

دانشگاه سيد جمال الدين اسدابادي

مجري

3

واكاوي مخاطرات بارشي ايران با تأكيد بر ملاحظات نظامي- امنيتي

1393

1394

بنياد ملي نخبگان كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

مجري

4

پهنه بندي آمايشي اكوتوريسم با استفاده از آناليز خوشه بندي خاكستري و ...

1395

1396

دانشگاه كاشان

مشاور

5

بررسي قابليت هاي آگروكليمايي  كشت كلزا در استان همدان

1395

1395

دانشگاه پيام نور آران و بيدگل

مشاور

6

بررسي پتانسل خيزي حوضه آبخيز سفيدشهر با تاكيد بر مديريت سيلاب

1395

1395

دانشگاه پيام نور آران و بيدگل

مشاور

7

بررسي گونه هاي هواي منطقه كركس

1393

1394

دانشگاه اصفهان

مشاور

 

 

ه- مقالات  ISC و ISI: 

رديف

عنوان مقاله

نام مجله و محل انتشار

رتبه علمي مجله

تاريخ چاپ
يا پذيرش

1

پايش اقليمي- ماهواره­اي شاخص سطح برگ در استان همدان

مجله تحقيقات كاربردي علوم­ جغرافيايي، دانشگاه­ خوارزمي

(ISC(Q1

در نوبت چاپ

2

بررسي وضعيت اقليم دفاعي مناطق جنوب شرقي كشور با استفاده از شاخص اقليم نظامي(MCI)

فصلنامه آماد و فناوري دفاعي

علمى-

پژوهشى

در نوبت چاپ

3

واكاوي بهينه ­سازي جهت سازه ­هاي ساختماني بر اساس تابش انرژي خورشيد در همدان

مجله جغرافيا- انجمن جغرافيا

(ISC(Q3

شماره 60،

بهار 98

4

پيش ­بيني ميانگين روزانه ي دما در استان خراسان رضوي

مجله تحقيقات كاربردي علوم­جغرافيايي، دانشگاه ­خوارزمي

(ISC(Q1

شماره 52،

بهار 98

5

ارزيابي شاخص هاي زيست اقليمي سنندج

مطالعات علوم محيط زيست

ISC

شماره 2، تابستان 98

6

بررسي آسايش اقليمي و ارتباط آن با شاخص هاي فيزيولوژيك انسان(مورد: استان سيستان و بلوچستان)

مطالعات علوم محيط زيست

ISC

شماره 1،

بهار 98

7

واکاوي زماني- مکاني درجه روز سرمايشي در شمال­شرق ايران

مجله جغرافيا و برنامه ريزي، دانشگاه  تبريز

(ISC(Q3

شماره 67، بهار 1398

8

رفتارشناسي نيازهاي درجه ­روز گرمايشي در ناحيه­ ي خراسان بزرگ

مجله دگرگوني ها و مخاطرات آب و هوايي، دانشگاه زنجان

علمى-

پژوهشى

شماره 1، بهار و تابستان 1398

9

واكاوي روند بارش جنوب غرب آسيا در نيم سده­ي گذشته

مجله تحقيقات كاربردي علوم­ جغرافيايي، دانشگاه ­خوارزمي

(ISC(Q1

شماره 49، تابستان 1397

10

پيش ­يابي ميانگين روزانه ­ي دما در كرانه ­هاي جنوبي درياي خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسيل

جغرافيا و برنامه ­ريزي محيطي، دانشگاه اصفهان

(ISC(Q2

شماره 2، تابستان 1396

11

اقليم ­شناسي توريسم تبريز با تأكيد بر شناسايي گونه­هاي هوا و شاخص  TCI

مجله فضاي جغرافيايي، دانشگاه آزاد اهر

(ISC(Q3

شماره 57، بهار 1396

12

واکاوي همديد- آماري روزهاي فرين همراه با ازون در تهران

مجله تحقيقات كاربردي علوم­ جغرافيايي، دانشگاه­ خوارزمي

(ISC(Q1

شماره 47، زمستان 1396

13

بررسي گستره­ ي مكاني- زماني پرفشار جنب حاره­اي در نيمكره شمالي

جغرافيا و برنامه ­ريزي محيطي، دانشگاه اصفهان

(ISC(Q2

شماره 3، پاييز 1394

14

شبيه ­سازي متغييرهاي اقليمي استان سمنان با سناريوهاي مدل گردش عمومي جو hadcm3

مجله جغرافيا و مخاطرات محيطي، دانشگاه فردوسي

(ISC(Q4

شماره 3، پاييز 1394

15

بررسي همزماني رخداد پرفشار درياي سياه و بارش روزانه در ايران زمين

تحقيقات جغرافيايي، دانشگاه اصفهان

(ISC(Q3

شماره 1،  بهار 1394

16

Sea Level Pressure Climatology in Black Sea Region

Management Science Letters

ISI

2014 – Canada

17

The study of bioclimatic indices affecting human comfort (Tabriz case study)

International Journal of Biology, Pharmacy and Allied sciences

ISI

2015 – India

 

 

و- مقالات كنفرانسي و همايش ­هاي ملي و بين المللي: 

رديف

عنوان مقاله

نام كنفرانس

سال و مکان برگزاري

نحوه­ ارائه

1

ارزيابي آب و هواشناختي توريسم استان همدان

چهاردهمين كنگره ملي انجمن جغرافيايي ايران

1398- تهران

پوستر

2

واكاوي روند بارش شش دهه گذشته ايران

چهاردهمين كنگره ملي  انجمن جغرافيايي ايران

1398- تهران

پوستر

3

ارتباط سنجي تغييرات اقليمي با صنعت کشاورزي

ششمين كنگره توسعه و ترويج علوم كشاورزي و منابع طبيعي ايران

1397- تهران

سخنراني

4

پيش يابي دما و بارش همدان با مدل  MS

ششمين كنگره توسعه و ترويج علوم كشاورزي و منابع طبيعي ايران

1397- تهران

سخنراني

5

بررسی توان­هاي  گردشگری در پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

ششمين كنگره توسعه و ترويج علوم معماري و شهرسازي ايران

1397- تهران

سخنراني

6

واكاوي همديد آماري گونه هواهاي استان خراسان جنوبي-بيرجند

اولين همايش ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري

1395- قائنات

سخنراني

7

پيش بيني خشكسالي در استان خراسان رضوي با ريزمقياس نمايي  LARS-WS

اولين همايش ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري

1395- قائنات

سخنراني

8

مفهوم شناسي گردشگري سلامت

اولين كنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاك

1394- اردبيل

سخنراني

9

واكاوي روند بارش زمستانه ايران زمين

پنجمين كنفرانس منطقه اي
تغيير اقليم

1394- تهران

پوستر

10

فناوري هسته اي، مهمترين راهكار نوين مبارزه با خسكسالي در ايران

اولين كنفرانس بين المللي كارآفريني، خلاقيت و نوآوري

1394- شيراز

سخنراني

11

پيش بيني سري زماني متغيرهاي اقليمي شيراز در نيم سده اينده

اولين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي

1394- شيراز

سخنراني

12

واكاوي گونه بارشهاي زاهدان با هدف مديريت خشكسالي و سيلاب

اولين كنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

1394- شيراز

سخنراني

13

بررسي شاخصهاي زيست اقليمي موثر در آسايش انسان

اولين كنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

1394- شيراز

سخنراني