دانشكده علوم انساني و اسلامي

چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۲۷:۱۰

دکتر مهدی فیضی سخا


دکتر مهدی فیضی سخا

 
هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی - تاریخ تمدن ملل اسلامی

 

سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي و فرهنگی

 

الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي: مهدی فیضی سخا                                   

محل تولد: همدان

- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

2

دکتری

تاریخ

1392

تهران

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: مقایسه تطبیقی استیفاء عصر صفوی با مالیه نوین

- عنوان پايان نامه دکتری: تصحیح تطبیقی انتقادی نسخه خطی تکمله الاخبار از ابتدای ملوک عجم تا ابتدای حکومت صفویان

ب- سوابق آموزشي:

دانشگاهها

دروس

دانشگاه پیام نور همدان- دانشگاه بوعلی سینا

دروس مختلف گروه تاریخ

ج- سوابق اجرائي:

کارشناس مالی دانشگاه بوعلی، کارشناس آموزش دانشگاه بوعلی، سرپرست امور مالی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ج-1: عضویت در کمیته های اجرایی

عنوان

محل

مدیر اجرایی همایش تاریخدانان کشور

همدان – تابستان 91

د- سوابق پژوهشی:

د-1 طرح های مطالعاتی و پژوهشی

پروژه های پایانی(به عنوان استاد راهنما)

د- 2 مقالات همایشی

بزرگداشت خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، روابط هند و ایران، بزرگداشت شیخ موسی نثری

(مقاله برتر)

بزرگداشت ابن خلدون

 

د- 3 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

خاندان چلاوی( تاریخ محلی دانشگاه پیام نور- فتوحات شاهی( کتاب ماه تاریخ و جغرافیا) تعطیلی مدارس آمریکایی در دوره رضا شاه( نامه انجمن)

اصطلاح کلمه چی در تاریخ سیاسی ایران( دانشگاه فردوسی مشهد)

د- 4- مقاله " تعطيلي موقت مدارس آمريكايي همدان در سال 1306"، مجله نامه انجمن1388،

د- 5- مقاله "آخرين روزهاي خاندان اردلان و تلاشهاي عباس خان سردار رشيد براي احياي قدرت اردلان"، همايش ملي اردلان شناسي آذر ماه 1390 دانشگاه كردستان،

د- 6- مقاله "معرفي كتاب فتوحات شاهي" - كتاب ماه تاريخ و جغرافيا مرداد 1392

د- 7- مقاله" تولدي ديگر"، همايش بزرگداشت علامه سيد جعفر شهيدي، همايش ملي علامه شهيدي، بروجرد

د- 8- مقاله" مدارس آمريكايي همدان، موسي نثري و متحدالمآل وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه" مقاله برگزيده و تقدير شده، همايش بزرگداشت شيخ موسي نثري، آذر ماه 1390

د- 9- مقاله "بازتاب جغرافياي تاريخي ايران در كتاب مقدمه ابن خلدون" سمينار انديشه ابن خلدون و جامعه ايراني، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ارديبهشت 1391

د- 10- پذيرش مقاله " مهاجرت صوفيان ايراني به هند در عصر صفوي" همايش بين المللي روابط ايران و هند، دانشگاه بوعلي سينا، شهريور 1391

د- 11- مقاله" نظری بر اندیشه های سیاسی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی" همایش ملی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، اردیبهش 1388

د-12- مقاله " کیاییان چلاوی و گسترش قلمرو حکومتی آنان در دوره ی صفوی" مجله: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران » پاییز و زمستان 1392، سال اول - شماره3[علمی-پژوهشی

د- 13 - کلمه چی مفهومی ناشناخته در عرصه ادبیات سیاسی و روابط خارجی/ مهدی فیضی سخا، مجله تاریخ پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد.